ފޮޓޯގެލަރީ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

އާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާން ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

6 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ފެށުން: މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 264،589 މީހުންނަށް ވަނީ ލިބިފައި. އިންތިޚާބުގައި 386 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު، ޖުމްލަ 501 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވޭ.

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ފުރަން ލޯންޗަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ފުރަން ލޯންޗަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި މީހަކު ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ބަޔަކު ވޯޓުލުމަށް އިށީންދެލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު، މީހެއްގެ އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ވޯޓުފޮށި ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު، މީހެއްގެ އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި މީހަކު ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި މީހަކު ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފުލުހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާއިރު، ފުލުހުންތަކެއް މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ވޯޓުފޮށި ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލަމުންދާއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ގޮސްހުރި މީހެއްގެ އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތ. އަތޮޅުގެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލީ މީހެއްގެ އިނގިލީގައި ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy