ފޮޓޯގެލަރީ /

އެމްއެންޔޫގެ ދަސްވެނިވުން- 2018

އަހުމަދު ހަމްދޫން

12 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާ: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުނު ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަނާއި ވައިސް ޗާންސެލަރު ފަވާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިމުނު ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިމުނު ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިވުނު ބައެއް ދަރިވަރުން، ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިމުނު ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިމުނު ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޕޯޑިއަމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިމުނު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކު ސެޓްފިކެޓު ހިފައިގެން ސްޓޭޖުން ފައިބަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ފަވާޒު ސެޓްފިކެޓު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ސެޓްފިކެޓު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކު ސެޓްފިކެޓު ހިފައިގެން ސްޓޭޖުން ފައިބަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ފަވާޒު ސެޓްފިކެޓު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ސެޓްފިކެޓު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ސެޓްފިކެޓު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިނާމު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިނާމު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިދިޔަ އަހަރު ދަސްވެނިމުނު ދަރިވަރަަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިނާމު ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި 558 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ. އޭގެ ތެރެއިން 78.2 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޭޕްރީލް 11، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy