ފޮޓޯގެލަރީ / މިސްކިތްތައް

ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 އެޕްރީލް 2019

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުން: މިއީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޖާގައިގެ ގޮތުން 1000 މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭވަރުގެ މިސްކިތެއް. ރައީސް ވަނީ މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް މިސްކިތުގައި ކުރި އަސްރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުމުން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔާ ޝިފާ މުހައްމަދު، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އެ މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރާއެކު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށްފަހު އެ މިސްކިތުގައި ކުރި ފުރަތަމަ ނަމާދުގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރުގެ އިތުރުން ބައެއް އިސްބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ބައްލަވައި ލައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިލިމާލޭގެ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށްފަހު އެ މިސްކިތުގައި ފުރަތަމަ ކުރި ނަމާދުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ވިލިމާލެ: އޭޕްރިލް 17، 2019: ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ހުޅުވުމަށްފަހު އެ މިސްކިތުގައި ފުރަތަމަ ކުރި ނަމާދުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy