ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަ މަސް އިހްޔާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

9 މެއި 2019

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް. މިއީ ސަރުކާރުން ރޯދަ މަހު ބާއްވާ އިހްޔާ ފޯރަމްގައި ފަސް އަހަރު ފަހުން މައުމޫން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު. ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ޖަލްސާތައް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި. ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ވެސް އިހްޔާ ޖަލްސާތައް މި އަހަރު ބާއްވާނެ. މައުމޫން އިސްވެ ބާއްވަވާ އެ ޖަލްސާތައް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 14، 21 އަދި 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9 2019- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ އިހްޔާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ރަމަޝާން މަސް އިހްޔާކުރުމުގެ ސިލްސިލާގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި (ކ-ވ) އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ އިހްޔާ ޖަލްސާގައި (ކ-ވ) އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ކުރީގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޝައިހް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއަހަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއަހަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއަހަން ދިޔަ، ސީއެޗްއެސްއީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއަހަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއައްސަވަން ވަޑައިގެންނެވި، ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއަހަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 9، 2019- ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިހްޔާ ފޯރަމްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދެއްވި ދީނީ ދަރުސް އަޑުއަހަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy