ފޮޓޯގެލަރީ / ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސް ހުޅުވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ޖުލައި 2019

މާލެ: ޖުލައި 17، 2019- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި އޭޕްރަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެތަނުގައި ފުރަތަމަ ޕާކުކުރީ ޗައިނާ އިން އައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓެއް.--ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި މޯލްޑިވިއަން ގެ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި މޯލްޑިވިއަން ގެ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި މޯލްޑިވިއަން ގެ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި މޯލްޑިވިއަން ގެ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި މޯލްޑިވިއަން ގެ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި ބޯޓުގެ ކްރޫއިން ބޯޓު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި ބޯޓުގެ ކްރޫއިން ބޯޓުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި ބޯޓުން ބައެއް ފަތުރުވެރިން ފައިބަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރަންވޭ އަށް މަންޓާ އެއާގެ ބޯޓެއް ޖައްސަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އޭޕްރަން އަށް ފުރަތަމަ ޕާކު ކުރި ބޯޓުން ފޭބި ބައެއް ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރަންވޭ އަށް ވިލާގެ ގެ ބޯޓެއް ޖައްސަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހުޅުލެ: ޖުލައި 17، 2019: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ އާ އޭޕްރަންގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހެދި ބައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރަންވޭ އަށް އެމިރޭޓްސް ގެ ބޯޓެއް ޖައްސަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy