1 day ago

7

"ކެމިކަލް ގުދަން ގޮއްވާލީ ބޮމަކުން ކަމަށް ވެދާނެ"

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 9) - ލުބާނުގެ ބަނދަރުގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަން ގޮވީ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން ނުވަތަ ގުދަނުގެ ބޭރުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށް ވެދާނެ...

22 hours ago
ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ "އެންމެ 5 މިނިޓުގެ ސަބަބުން"
1 day ago
ބޭރޫތު: މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިފައިފި
16 hours ago
ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ރާޖަޕަކްސާ ކުރައްވައިފި