7 hours ago

11

އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށަށް ކުޅިވަރުގެ ހުއްދަދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ނުގެންދާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިން އަށް ފަހު އާންމު ހާލަތުގައި އޮންނަތާ 14 ދުވަސް ވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

3 hours ago
އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި
3 hours ago
ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް
15 hours ago
ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ