ފޮޓޯގެލަރީ / މިސްކިތްތައް

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

27 އެޕްރީލް 2020

މާލެ: އޭޕްރީލް 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން, މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން ވަނީ މިދިޔަ މާޗް 18 ން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލާފައި. އަދި މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ މަޣްރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި. ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ފިޔަވަޅު އެޅީ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ސަބަބަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ވަގުތެއްގައި އެއް ތަނަކަށް އެއްވުން ކަމަށް ވާތީ. ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ މީހަކު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ފެނުމާ އެކު, އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި. މި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިސްކިތްތަކަށް މީހުންނަށް ނޭރޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ވަނީ ޓޭޕް ދަމާފައި..-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި ވާއިރު، އެ މިސްކިތް ސާފުކުރުމަށް މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ "ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް": ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖައާއަތުގައި ކުރުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ސިއްހީ މާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުމުން ކަމަށް. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބަކީ އެއީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖައާއަތުގައި ކުރުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ސިއްހީ މާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުމުން ކަމަށް. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބަކީ އެއީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖައާއަތުގައި ކުރުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ސިއްހީ މާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުމުން ކަމަށް. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބަކީ އެއީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި ވާއިރު، އެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ފުލުހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ ފުރުގާން މިސްކިތަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ އިބްރާހީމީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ "ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް": ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖައާއަތުގައި ކުރުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ސިއްހީ މާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުމުން ކަމަށް. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބަކީ އެއީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި ވާތީ މިސްކިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ޓޭޕް ދަމާފައި: މި ގޮތަށް ޓޭޕް ނުދަމާ ހުރި ދުވަސްވަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ބައެއް މީހުން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ "ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތް": ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖައާއަތުގައި ކުރުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ސިއްހީ މާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުމުން ކަމަށް. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބަކީ އެއީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 20، 2020- މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްލާމީ މަރުކަޒު: ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ 18 ން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ފަރުޟު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޖައާއަތުގައި ކުރުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައި. ސިއްހީ މާހިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވުމުން ކަމަށް. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ސަބަބަކީ އެއީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy