ފޮޓޯގެލަރީ / މިސްކިތްތައް

ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 ޖޫން 2020

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވުން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް މިސްކިތްތަށް އެރުން މެދުކަނޑައިލީ މިދިޔަ މާޗް 18ގެ އަސްރު ނަމާދުން ފެށިގެން. މި ހާލަތުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅާ އެކު، ޖަމާއަތް ހެދުމަކާ ނުލައި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރަން ހުޅުވައިލަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އާއި ޓެގް ޓީމުގެ އިތުރުން ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް ވަނީ ލަފާދީފައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 17، 2020: ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން: މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ އަންގާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy