ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން

ހަސަން އާމިރު

3 އޯގަސްޓް 2020

މި އަހަރުގެ މަތިވެރި ހައްޖު މޫސުމުގައި ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދީފައިވޭ. ހައްޖުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. ދުވާލަކު 10 ފަހަރު ހަރަމްފުޅު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަނީ 3.500 މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންކޮށްފައި. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރީ މަދު ބަޔަކާ އެކު.

ހަރަމްފުޅުގެ ތަވާފްކުރާ ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ ހަރިންމަ ތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ ތަވާފްކުރާ ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ މަސައްކަތު މީހުން ނަމާދު ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 3،500 މީހުން ބައިވެރިވި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ ތަވާފްކުރާ ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އެސްޕީއޭ

ގެފުޅު ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ޕާޓިޝަން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ ތަވާފްކުރާ ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ ތަވާފްކުރާ ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގެފުޅު ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ޕާޓިޝަން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ: ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅުގެ ތަވާފްކުރާ އޭރިއާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ދުވާލަކު 10 ފަހަރު ހަރަމްފުޅު ސަރަހައްދު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy