ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް ވެކްސިން

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެ އަށް

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

20 ޖެނުއަރީ 2021

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ޖެނުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިއަދު ރާއްޖެއަށް ގެނައުން: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރާޒެކެނާގެ 100،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ގެނައީ އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި، މިއީ، ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުން ހިލޭ ދިން އެހީއެއް.-- ފޮޓޯތައް:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރިކަމުގެ ރަމްޒީ ލިޔުން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ (ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް (މ) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރިކަމުގެ ރަމްޒީ ލިޔުން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ (ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް (މ) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރިކަމުގެ ރަމްޒީ ލިޔުން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ (ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް (މ) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުންވާ ފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައި ގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުންވާ ފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައި ގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުންވާ ފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައި ގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުންވާ ފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައި ގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް އިންޑިއާގެ ފްލައިޓުން ބާލަނީ.-- ފޮޓޯ/އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިއަދު ރާއްޖެ ގެނައި ފުލައިޓް ޖައްސަނީ .-- ފޮޓޯ/އަހުމަދު އަވްޝަން .--މިހާރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުންވާ ފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވަޑައި ގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ/އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެނައި ފްލައިޓްގެ ކެމްޓުން މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯތައް:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 20، 2021- ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިއަދު ރާއްޖެއަށް ގެނައުން.-- ފޮޓޯތައް:އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy