ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

14 މެއި 2022

މާލެ: މޭ 14، 2022: އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށްފަހު، ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަން ފެށުން: އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ދެ ގަޑި އިރަށް އިތުރު ކުރުމަށްފަހު، ވޯޓު ފޮށިތައް ވަނީ ބަންދު ކޮށްފައި. ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނާ ނިމޭ ވަރަކަށް އަންނަނީ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އިއުލާން ކުރަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލުމަށްފަހު، ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ބަންދު ބޯޑު އަޅުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީއަށް ޗެއާޕާސަނަކު ހޮވަން އެ ޕާޓީގެ 17 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕޭނަށް ފަހު، އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލުމަށްފަހު، ވޯޓުފޮށްޓެއްގައި ބަންދު ބޯޑެއް އަޅުވާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަމުންދާއިރު، ބަޔަކު އުފާފާޅު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، ވޯޓު ގުނަމުން ދަނިކޮށް ބަޔަކު އުފާފާޅު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި މާލޭގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، މާލޭ ވޯޓު މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލަކު ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަން ފެށުމާއެކު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ދެބަސްވުމެއްގައި.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަން ފެށުމާއެކު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ދެބަސްވުމުން ޕޮލިހަކު އެމީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ނިންމާލުމަށް ފަހު، އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނަން ފެށުމާއެކު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ދެބަސްވުމެއްގައި.-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy