ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

6 ޑިސެމްބަރ 2016

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުން: އުމުރުފުޅުން 68 އަހަރުގައި ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވީ، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް އެ ކަމަނާ ފަރުވާ ހޯއްދެވި، ޗެންނާއީގައި ހުންނަ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވޭ. ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2016 އިން ފެށިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ޖަޔަލަލިތާ އަށް އައީ ފަރުވާދެމުން. އައްމާ (މަންމަ) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމަކީ އެ ކަމަނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށް ވަނީ ވެފައި. ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ޖަޔަލަލިތާ އަކީ ޓަމިލް ނާޑޫގެ އެތައް ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޝަހުސިއްޔަތެއް.

ޖަޔަލަލިތާ އަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖަޔަލަލިތާ އަށް އެންމެ ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ހިތާމަ ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އެކަމަނާއަށް ސަޕޯޓުކުރާ މީހުން ނުުރުހުންފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގެ ރަޖާޖީ ހޯލުގައި ބޭއްވި މޫނު ދައްކާލުމުގައި އެކަމަނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގެ ރަޖާޖީ ހޯލުގައި ބޭއްވި މޫނު ދައްކާލުމުގައި އެކަމަނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގެ ރަޖާޖީ ހޯލުގައި ބޭއްވި މޫނު ދައްކާލުމުގައި އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ، ޓެމިލް ނާޑޫ: ޑިސެމްބަރު 6، 2016: އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަރާމް ޖަޔަލަލިތާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ޗެންނާއީގެ ރަޖާޖީ ހޯލުގައި ބޭއްވި މޫނު ދައްކާލުމުގައި އެކަމަނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy