ފޮޓޯގެލަރީ / ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ކޯސްތައް ނިންމި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

16 ޖެނުއަރީ 2017

މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި އެކި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް، މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ 300 ނުވަތަ 200 ކުށްވެރިންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވި..---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017- ޖަލުގައި ހިންގި ބައެއް ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އަދި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާގް ހަލީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި ގައިދީން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކުރި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަރެކްޝަންގެ އިސް ވެރިއެއް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންތަކެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންތަކަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންތަކެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންތަކެއް ސެޓްފިކެޓާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންތަކެއް ސެޓްފިކެޓާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ބައެއް ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީން ސެޓްފިކެޓާ އެކު ސްޓޭޖުން ފައިބަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންތަކެއް ސެޓްފިކެޓާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ކޯސްތައް ނިންމި ކުށްވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދޭއިރު، ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން އެތަން ބަލަހައްޓަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯހެއް ނިންމައި ސެޓިފިކެޓް ހާސިލްކުރި ކުށްވެރިއަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން، ސެޓިފިކެޓް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: ޖަލުގައި ހިންގި ކޯހެއް ނިންމައި ސެޓިފިކެޓް ހާސިލްކުރި ކުށްވެރިއަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން، މެޑަލް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ކ.މާފުށި: ޖެނުއަރީ 16، 2017: އެކި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް، މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy