ފޮޓޯގެލަރީ / ފުލުހުން

ފުލުހުން އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަހާސިންތާ

އަހުމަދު ނިޝާތު

5 މާޗް 2019

މާލެ: މާޗް 5، 2019- 'ޕޮލިސް ރިފޯމް ސިމްޕޯސިއަމް' ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތައް ކަށަވަރު ވާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހަރުދަނާވި މިންވަރަކުން ކަމަށް. އަދި އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮތީ މައިމީހާ އާއި ދަރިއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފާއި ފުލުހުންގެ އެހެން އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފާއި ފުލުހުންގެ އެހެން އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދާއި ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފާއި ފުލުހުންގެ އެހެން އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2019- ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ (މ) އާއި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު (ވ) އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy