ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ދަމުނަމާދަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެފައި

ހުސެއިން ވަހީދު

22 ޖޫން 2017

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- މި ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ދަމުނަމާދުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ: ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވީ ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭ ކަމަށް ވާއިރު، ގިނަ ދަންނަބޭކަލުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެ ރޭ ދިމާވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ. އެއީ އެއްހާސް މައްސަރަށް ވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ރެއެއް ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާންގައި ﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވާރު، އެ ރޭގެ ދަރުމަ އާއި ސަވާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މުސްލިމުން މަސައްކަތް ކުރޭ. ދަމުނަމާދަކީ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމު އަޅުކަމަކަށް ވާތީ، ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭ އެ ނަމާދަށް ސަމާލުކަން ދޭ ވަރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުން އެކަނި ވެސް ވަނީ ފެނިފައި. ދަމުނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ދެ ޖިންސުގެ ކުދިބޮޑު އެތައް ހާސް ބަޔަކާ އެކު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިރޭ ގޮސް ފުރިބާރުވެފައި އޮތުމަކީ މީގެ ހެއްކެއް.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް ފަހު މީހުން ދަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް ފަހު މީހުން ދަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދުގައި އަންހެނުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދުގައި ދުއާ އަށް އަތް އުފުލައިގެން: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދުގައި ދުއާ އަށް އަތް އުފުލައިގެން: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދުގައި އަންހެނުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް އަންހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު މިސްކިތަށް ވަންނަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދުގައި އަންހެނުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވަނީ: ދަމުނަމާދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވެސް ދޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ދަމުނަމާދު ކުރަމުން ދާއިރު، އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައިގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ދަމުނަދާމަށް ބޮޑެތި މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދާން އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ސަލާމުކަން ދޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް މީހުން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް އަންހެނުންތަކެއް ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު ބަޔަކު މިސްކިތުން ނުކުންނަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު ބަޔަކު މިސްކިތުން ނުކުންނަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އަންހެނުންތަކެއް ދަމުނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު މިސްކިތުން ނުކުމެގެން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް ފަހު އަންހެނުންތަކެއް މިސްކިތުން ނުކުންނަނީ: މި ދަމުނަމާދަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެެއްގެ އަންހެނުން ދިޔަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރި ދަމުނަމާދަށް ދެ މީހަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އަންހެނުންތަކެއް ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވެސް ހިމެނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އަންހެނުންތަކެއް ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވެސް ހިމެނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 22، 2017- ރަމަޟާންމަހުގެ 27 ވިލޭރޭގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ: މިރޭގެ ދަމު ނަމާދުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ފުރި ބާރުވެ، މިސްކިތުން ބޭރުގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ނަމާދު ކުރަން ޖެހުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy