ފޮޓޯގެލަރީ / އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

11 އޯގަސްޓް 2017

އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ: އެ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްވަނަ ދަރިވަރަކީ ލަޔާލް ޝަރީފް. ދެވަނަ އަށް ހޮވުނީ އަމާން އަލީ ޝަރީފް. އަދި ތިންވަނަ އަށް ހޮވުނީ ލީން އަހުމަދު.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަ އަހުމަދު އަންވަރު، ކުއްޖަކާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓަ އަހުމަދު އަންވަރު، ކުއްޖަކާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އިނާމު ލިބުނު ބައެއް ދަރިވަރުން ސްޓޭޖު މަތީގައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނަޒީރު، ކުއްޖަކާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު އަދި ބައެއް އިސްބޭފުޅުން---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް ކުއްޖަކާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްވަނަ ދަރިވަރު ލަޔާލް ޝަރީފްއާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި، އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުން ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރު ވެގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދަރިވަރު އަމާން އަލީ ޝަރީފާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްވަނަ ދަރިވަރު ލަޔާލް ޝަރީފްއާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދަރިވަރު ލީން އަހުމަދަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއުއާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްވަނަ ދަރިވަރު ލަޔާލް ޝަރީފް އިނާމުތައް ހޯދުމަށް ފަހު، ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރަނީ: އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ހެދި އަށް މާއްދާ އިން އޭ ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10 އަކުން ވެސް އެއް ވަނަ ޙޯދާފައި. އަދި ބަޔޮލޮޖީން ދުނިޔެ އިން ދެ ވަނަ ހޯދި..---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްވަނަ ދަރިވަރު ލަޔާލް ޝަރީފް، އެ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުދިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 10، 2017- އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ ސްކޫލުގެ ބޭންޑުގެ ކުދިން މިއުޒިކް ކުޅެނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy