ފޮޓޯގެލަރީ / ސްކޫލް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

25 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން: ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއެކު އަހަރީ ދުވަސް ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރަށް 58 އަހަރުފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ސްކޫލުގައި ތައާރަފުކުރި އޮކެސްޓްރާ ބޭންޑުން ދަރިވަރަކު ލަވައެއް ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރަށް 58 އަހަރުފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ސްކޫލުގައި ތައާރަފުކުރި އޮކެސްޓްރާ ބޭންޑުން ދަރިވަރަކު ލަވައެއް ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރަށް 58 އަހަރުފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ސްކޫލުގައި ތައާރަފުކުރި އޮކެސްޓްރާ ބޭންޑުން ދަރިވަރަކު ލަވައެއް ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރަށް 58 އަހަރުފުރުމާ ދިމާކޮށް އެ ސްކޫލުގައި ތައާރަފުކުރި އޮކެސްޓްރާ ބޭންޑުން ދަރިވަރަކު ލަވައެއް ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ސްކޫލަށް ގިން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެވޯޑް ހަވާލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ސްކޫލަށް ގިން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި މީހަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެވޯޑް ހަވާލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ދަރިވަރަކަށް ފެން ފުޅިއެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ނަށަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިތުރުން ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުޅުވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މެހެމާނުން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 25، 2019: އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް 58 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ: އެތަނުގައި 32 ސިސްޓަމް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy