ފޮޓޯގެލަރީ / ވެމްކޯ

މުޅި މާލޭގައި ވެމްކޯ

ހުސެއިން ވަހީދު

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

މާލޭގެ ގޭގެއިން ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން: ކުރިން ބިދޭސީން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އައި މި މަސައްކަތާ ވެމްކޯ އިން ހަވާލުވެ، މާލޭގެ އެތައް ހާސް ގެތަކަކުން ކުނިއުކާލަމުން ދާއިރު، މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ހަރަކާތްތެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހުން ފެށިގެން ރޭގަނޑު ދަންވަރާ ހަމައަށް މާލެ އިން ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ހީވާގިކަމާ އެކު އުޅެމުން އަންނައިރު މިއީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ އިން ކުނި އުކާލުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ވެމްކޯގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު، ކުނި އުފުލާ ވެހިކަލެއްގެ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގެއަކުން އުކާލާ ކުނިތަކެއް ހިފައިގެން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގޭގެއިން ކުނި އުކާލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގެއަކުން އުކާލާ ކުނިތަކެއް ހިފައިގެން ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގެއަކުން ކުނި އުކާލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އެ ގެއަށް ވަންނަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގެއަކުން އުކާލާ ކުނިތަކެއް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ޑަސްބިނަށް އަޅަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނިތައް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޑަސްބިނަށް އަޅަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނިތައް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޑަސްބިނަށް އަޅަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ އިން ކުނިއުކާލުމަށްޓަަކައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ޑަސްބިން ހިފައިގެން ހެންވޭރު ދަނޑުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ އިން ކުނިއުކާލުމަށްޓަަކައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ޑަސްބިންތަކެއް ހިފައިގެން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ އިން ކުނިއުކާލުމަށްޓަަކައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ޑަސްބިންތަކެއް ހިފައިގެން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގެއަކުން ކުނި ނެގުމަށްޓަކައި ވެމްކޯގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އެ ގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލޭގެ ގެއަކުން އުކާލާ ކުނިކޮތަޅެއް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތަށް ދެނީ: މި ޚިދުމަތަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ އިން ކުނިއުކާލުމަށްޓަަކައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ޑަސްބިންތަކެއް ހިފައިގެން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ އިން ކުނިއުކާލުމަށްޓަަކައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ދެ ޑަސްބިން ހިފައިގެން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy