ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ހުކުރު ނަމާދު

މުހައްމަދު ޝަރުހާން

24 ޖޫން 2016

ރޯދަ މަހު މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރުން

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، ޖޫން 24، 2016: މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖޫން 24، 2016 ގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ: ރޯދަ މަސް ދެ ބައިވެފައި ވާއިރު، ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހުކުރު ވަގުތު ހުރިހާ މިސްތިތެއްހެން އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy