ފޮޓޯގެލަރީ / ޚިތާނުކުރުން

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނީ ކޭމްޕް ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

3 ޑިސެމްބަރ 2017

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017- އައިޖީއެމްއެޗުގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް ފެށުން: މި ހިތާނީ ކޭމްޕްގެ ދަށުން 500 ކުއްޖަކު ހިތާނު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އެގޮތުން ދުވާލަކު 20 ކުއްޖަކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނު ކުރާނެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ހިތާނުކޮށް ދެނީ އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިލޭ. މި ކޭމްޕް ނިންމާލާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނީ ކޭމްޕަށް ވޯޑު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: އައިޖީއެމްއެޗް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނުކޮށްފައި ހުރި ކުއްޖަކު ހިނގާފައި ދަނީ. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި އޮތް އިރު، މީހަކު ކައިރީގައި އިށީންދެލައިގެން. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނުކޮށްފައި އޮތް ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެނީ. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުދިންތަކެއް ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކުރުމަށްފަހު ވޯޑަށް ގެންދަނީ. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކުރުމަށްފަހު ވޯޑަށް ގެންދަނީ. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހިތާނުކޮށްފައި އޮތްކުއްޖަކު މީހަކު އުރާލައިގެން. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 3، 2017: އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުއްޖަކު ހިތާނުކޮށްފައި. - ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy