ފޮޓޯގެލަރީ / އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މުދާ އުފުލުން ރޭގަނޑަށް ބަދަލުކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

2 އެޕްރީލް 2018

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލެތެރޭގައި، މުދާ އުފުލުން ހަވީރު ހަޔަކުން ހެނދުނު ހަޔަކަށް ބަދަލުކުރުން: ފެރީތަކަށް މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި.-- މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމުން، މުދާއުފުލުމަށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމުން، މުދާއުފުލުމަށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: އެމްީއެލް ސަރަހައްދުގައި ތިބި ބަޔަކު "މިހާރު" ނޫސް ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ތިބި ދެ ފުލުހަކާ ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖެހުމުން، މުދާއުފުލުމަށް އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކުން މުދާ ބާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް ސިމެންތި ގޯނިތަކެއް އަރުވާފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕެއް ފިލާތަކެއް އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މީހަކު މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް ފިލާތަކެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް ފިލާތަކެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކުން މުދާ ބާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވާފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކުން މުދާ ބާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވާފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކުން މުދާ ބާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ދެ ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވާފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 1، 2018: މާލޭގެ މަގެއްގައި ދެ ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy