ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ސެމިނާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

15 ފެބުރުއަރީ 2017

އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ސެމިނާ ބައްދަލުވުން: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިނާ.

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ބޭފުޅަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ތޯރިގް (ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު (މ)، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް (ކ-3) އަދި މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް (ވ-2) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު (މ)، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް (ކ) އަދި މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް (ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް (ވ) އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް (ވ) ލިޔުން ބަދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު (ވ)، އަދި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް (ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހް (ވ) އަދި ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަލީލް، ލިޔުން ބަދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ތޯރިގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި މަސީގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު މައުރޫފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2017: މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ފަރާތުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިިނާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy