ފޮޓޯގެލަރީ / ތައިލެންޑު

ތައިލެންޑުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ހިތްގައިމުކަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

25 މެއި 2018

ތައިލެންޑް: މޭ، 2018- ތައިލެންޑުގެ ފީފީ އައިލެންޑަށް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ޔާމީން ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން: ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، ތައިލެންޑުގެ ފީފީ އައިލެންޑާއި ޔޫން އައިލެންޑް އަދި މާޔާ ބޭ އައިލެންޑު ހިމެނޭ. ޔޫން އައިލެންޑާއި މަޔާބޭ ފަދަ ތަންތަން ނެތިދިއުމުގެ ކުރިން، ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތައިލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ސިން އެސްޓޭޓުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި.---ފޮޓޯތައް: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ މޫދުގައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް. ޓޫރިސްޓުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ތަނަކީ މާޔާބޭ.--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ ގޮނޑުދޮށުން ޓޫރިސްޓަކު ހިނގާފައި އެއް ގަމަށް އަރަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް. މިއީ ޓޫރިސްޓުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ލިބިފައިވާ ތަނެއް.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ މޫދުގައި މުރަކަ އާލާކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ. އެ ތަނަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އަންނަ މަހު ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- މާޔާބޭގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ޓޫރިސްޓުން. މާޔާބޭ ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު، މޫދުގައި މުރަކަ އާލާކުރުމަށް ސިން އެސްޓޭޓުން ވަނީ ނިންމާފައި.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- ޓޫރިސްޓުންގެ ސަބަބުން މުޅި މާޔާބޭ ތޮއްޖެހިފައި.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 17، 2018- ތައިލެންޑްގެ މެރިން ސައިންޓިސްޓު ޑރ. ތޮން ދިވެހި މީޑިއާ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 17، 2018- ފީފީ އައިލެންޑަކީ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ރިސޯޓެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 17، 2018- ފީފީ އައިލެންޑްގައި ހުރި މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު. ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ ސެންޓަރުން އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 17، 2018- މުރަކަ އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ސިން އެސްޓޭޓުން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 17، 2018- ފީފީ އައިލެންޑް ކައިރި އަށް މީހަކު ޑައިވް ކުރަނީ. މި ތަނަކީ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަގުބޫލު މަންޒިލެއް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 17، 2018- ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މާޔާބޭ. އެ ތަނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހާސް ޓޫރިސްޓުންނެއް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދޭ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، މާޔާބޭ: މޭ 16، 2018- މާޔާބޭ އަކީ ތައިލެންޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލް. އެ ތަނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ދޭ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 16، 2018- މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުގައި ކްލައުން ފިޝްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މީހަކު ދެނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 16، 2018- މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުގައި ހުރި މިޔަރު ޓޭންކް ބަޔަކު ބަލަނީ.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ޔޫންގް އައިލެންޑް: މޭ 16، 2018- ފީފީ އައިލެންޑްގައި ކްލައުން ފިޝް ބޮޑު ކުރުމަށް ހަދާފައި ހުރި ޓޭންކް.--- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ޔޫންގް އައިލެންޑް: މޭ 16، 2018- ފީފީ އައިލެންޑްގައި ހުރި މަންޒިލްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުގައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން/މިހާރު

ތައިލެންޑް، ފީފީ އައިލެންޑް: މޭ 17، 2018- ފީފީ އައިލެންޑުގައި މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މެރިން ސައިންޓިސްޓް ޑރ. ތޮން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން /މިހާރު

ތައިލެންޑް، ޔޫންގް އައިލެންޑް: މޭ 16، 2018: ޔޫންގް އައިލެންޑަކީ ތައިލެންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއް.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޔާމީން /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy