ފޮޓޯގެލަރީ / ފަލަސްތީން

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީން

އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު

9 ޖޫން 2018

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް މާޗް 30، 2018 އިން ފެށިގެން ފަލަސްތީނު މީހުން ކުރަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވަމުންދާ އިރު، އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން.

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ރޫޅައިލުމަށް އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ޒަޚަމްވެފައި. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާގައި އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނު މީހަކު ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް އިޒްރޭލު ސިފަައިން ކަރުނަގޭސް ޖެހުމުން ފަލަސްތީނު މީހުން ދުވަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ރޫޅައިލުމަށް އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ޝަހީދުވެފައި. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނު ކުޑަކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް އިޒްރޭލު ސިފަައިން ހަމަލާ ދިނުމުން ފަލަސްތީނު މީހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާގައި އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނުގެ މުސްކުޅިއެއް ޒަޚަމްވެފައި. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ މޫނުމައްޗަށް ގޭސް ދަޅެއް ގޮވަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާގައި އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނު މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާގައި އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ މޫނުމައްޗަށް ގޭސް ދަޅެއް ގޮވަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ މުޒާހަރާގައި އިޒްރޭލު ސިފަައިން ދިން ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނު މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްތީނު މީހެއްގެ ޖަނާޒާ ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުން ޒަޚަމްވި ފަލަސްތީނު މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

އިޒްރޭލުގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ފަށައިގެން މިހާރު ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ އަލްޖަޒީރާ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy