ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސް މަސީހާއި މޫސަ ސަލާމަތްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާއި ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިން އެ ދެ ބޭފުޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ ގެނައި އިސްލާހަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފި އެވެ.


އާންމު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އެވެ. ގަވައިދުގައި މިހާރު އޮތް ގޮތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ 15 މެމްބަރުންނަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ ސޮޔާ އެކު އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ހުށަހެޅިއިރު، މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލިހަށް އިއްޔެ ވައްދައިފަ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ކަމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާ އިން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، މަސީހް އާއި މޫސަގެ މައްސަލަ އޮޓަމެޓިކުން މަޖިލިހުން ބޭރުވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އާންމު ކޮމެޓީން އެ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ދެ މައްސަލަ އަަށް ވެސް އެޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

މި އިސްލާހާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ 42 މެމްބަރެއްގެ ސޮއި ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ގަވާއިދަށް ގެންނަން އުޅެނީ ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ.