މިއީ ހިތްވަރެއް، މާޔޫސްވާނެ ތަނެއް ނެތް: ފާރިސް

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްވި ނަމަވެސް، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ ހިތްވަރެއް ކަމަށާއި ކުރިމަގުގައި މާޔޫސްވާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބިލަށް ވޯޓު ނުދެއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ފާރިސްގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފެވެ. ބިލަށް ވޯޓަށް އެހި ވަގުތު މަޖިލިހަށް ވަޑައިނުގަންނަވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް) އާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތު އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ނާޒިމް ރަޝާދެވެ.

ފާރިސް ވިދާޅުވީ ބިލަށް ވޯޓު ނުދެއްވި ބޭފުޅުން އަދި މަޖިލިހަށް ވަޑައިނުގެންނެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް ހަތަރު މެމްބަރުން: (ކ) އިން (ވ) އަށް. މުހައްމަދު ނަޝީދު، ފާރިސް، ހުސެއިން އަރީފް އަދި މުސްތަފާ.--- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

"އެބޭފުޅުންނަށް އަތުވެދާނެ ބައެއް ކަންކަމަށް ވެސް ކެރިގެން އެ ކުރިމަތިލެއްވީ. ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭ ބިލްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު ކުރާނަން. އެކަމަކު ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ނުވާ ކަމެއް އައިސްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އަޑު އުފުލާނަން،" ފާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަމިއްލަ ޒަމީރު ގަބޫލު ނުކުރާ ކަންކަން ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެކަންކަން "ކޮންމެވެސް އެއް ޒަމާނަކުން" އިސްލާހު ކުރެވޭތޯ ޕީޕީއެމުން ބަލާނެ ކަމަށް ފާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފާރިސް ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަންވާނެ ކަމަށެވެ.

"ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު އަދި ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ އިތުރުން މިއަދު މިހެން ވީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅަށް އަރާފާނެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީއޭ. ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ބޭފުޅުން މާޔޫސް ވެދާނެ. އެކަމަކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ،" ފާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު މަޖިލިހުގައި އޮންނަނައިރު، މިއަދު މިއީ ސަރުކާރުން ފާސްކުރި ބިލަކާ ދެކޮޅަށް މިހާ ގިނަ މެމްބަރުން ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހެއްދެވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.