މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން "މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން"ގެ ނަމުގައި ރައީސް އުފެއްދެވީ މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށް، ހިންގާށެވެ. މި ކުންފުނިން މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދިއިރު، އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓެއް ލ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރަން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ގެސްޓްހައުސް ސިޔާސަތުގެ ބައެކެވެ. އެކަމަކު، މި މަޝްރޫއު އަދި ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އިން ކުރެ އެވެ. މިއީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދައުރުގައި، އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ގަނެވޭ ގޮތަށް އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ. އެކަމަކު، މި ކުންފުންޏަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރެވެ އެވެ.