ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އެކުލަވާލައި، ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލައި، ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.


ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ ޖިިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަނީ އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް ފަހު ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެ ބިލްގައި ހިމެނޭ އިސްލާހުތަކެއް އަދި ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ގާނޫނުގައި އިތުރަށް ބަޔާން ކުރަން ޖެހޭ އިޖްރާއާތުތައް ވެސް އާ ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނެ އެވެ. މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާނޫނު ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިސްލާހުތައް ވެސް ބިލުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އޭޖީން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީގައި އެކުލަވާލައި، ޖުލައި، 2017 ގައި އަމަލު ކުރަން ފެށި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމާއި ދައުވާ ކުރުމާއި ޝަރީއަތް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ އިޖްރާއާތުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.