ޚަބަރު / އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް

ސަރުކާރުން އިސްވެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން އިސްނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ހާމަކުރަންދެން މަޑުނުކޮށް ސަރުކާރުން އިސްވެ އެ މައްސަލަތަައް ބަލައި ހުއްޓުވަން މަސައްކަަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހަސަން މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާއި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންތައް ހާމަކޮށް ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގެ ބަހުސްގަ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮތް ނަމަވެސް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރު އޮތް ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަ ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވްއެއް އެޕްރޫވްކޮށްްލައިގެން ފައިސާ ދޫކުރެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.

"އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލެއް އޮތް ކަމަކަށް ގާނޫނާ ގަވައިދުގެ ތެރެއިންނެއް ނެތް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް މިކަމަކީ،" ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީގެ މެންބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތުން މިސާލު ނަގައިގެން އެހެން ތަންތަނުން އެފަދަ ކަންތައް ކުރިޔަ ނުދޭން ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް އިތުރަށް ފާރަވެރިވުން ކަަމަށް ވެސް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ. ސަރުކާރަށް ހަސަން ގޮވައިލެއްވީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ބަލައި ނިމެންދެން މަޑުނުކުރުމަށާއި ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ހުންނަ ނަމަ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ބެލުމަށެވެ.

"މިކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރަށް ލިބޭކަމަށް ވަންޏާ، ޝައްކުކުރެވޭ ކަންކަން ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ސަރުކާރަށް، ސަރުކާރުންް އިސްނަގައިގެން އެކަން އެބަ ރަނގަޅުކުރައްވަން ޖެހޭ. އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކުން ފާހަގަވާ ކަންކަން ފާހަގަ ވަންދެން މަޑުނުކުރައްވައި އެކަންކަން ސަރުކާރުން ކުރައްވަން އެބަ ޖެހޭ،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެވަނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސަރުކާރަށް ގޮވައިލެއްވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ގެއްލޭ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

އެޖެންޑާ ނަވާރަ ވެސް ތަފާތު އަދި މިސަރުކާރު ވެސް ތަފާތު. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ [އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު] އެވަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލުކުރައްވާފައި. އެ މުއައްސަސާތަކުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު އެތަންތަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަމަލުކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑަށް އެބަަ އޮތް. ހަމަ އެހެންމެ އެޖެންޑާ ނަވާރައިގެ ތަފާތުކަމަކީ އަޅުގަނޑު މިތާ ހުރެ މި ވާހަކަ ދައްކާކަން: ހަސަން ލަތީފް

ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރި ގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިއުުންތަކަށް ވެސް އޭނާ ރައްދު ދެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ތަފާތަކީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިގެން ބެލުން ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ކަނޑައެޅި މެނިފެސްޓޯ ކަމަށްވާ "އެޖެންޑާ 19" ގެ ތަފާތަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މަޖިލީހުން އެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭނުންވުމެވެ.

"އެޖެންޑާ ނަވާރަ ވެސް ތަފާތު އަދި މިސަރުކާރުވެސް ތަފާތު. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ [އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު] އެ ވަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލުކުރައްވާފައި. އެ މުއައްސަސާތަކުން މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު އެތަންތަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަމަލުކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑަށް އެބަަ އޮތް. ހަމަ އެހެންމެ އެޖެންޑާ ނަވާރައިގެ ތަފާތުކަމަކީ އަޅުގަނޑު މިތާ ހުރެ މިވާހަކަ ދައްކާކަން،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ވަގުން ނޫން ކަމަށެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ރިޕޯޓްގައި މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީ އަށް ހަސަން ލަތީފް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާއިރު، އެ ކަންތައްތައް ބަލަން މިނިސްޓްރީތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަންގައިގެން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރި އޮޑިޓުން އެނގުނީ ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން އެހެން ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ވެސް ގޯސްތައް ހަދާފައިހުރި ކަމެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެސް ނުގަވައިދުން ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައިވާކަން އޮޑިޓުން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

20 ކޮމެންޓް, 22 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 55%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 41%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޔޫތް

20 August 2020

ޔޫތު މިނިސްޓަރަކަށް ހުރިއިރު މަދުވެ ފައިސާގެ މައްސަލަ ބަލަން ކެރިދާނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޖާބެ

20 August 2020

ރައްޔިތުން ގުންބޯ ހެއްދުމުގަ ސަޅި ހުރިހާކުދިން އަތްޖަހާ ދެން

The name is already taken The name is available. Register?

ޑރ. ރާމީ ހަސަން ނިޔްޔޯކް/އެމެރިކާ

19 August 2020

އިބޫ މިހިރީ ތިޔަކަންތައް ރަނގަޅަށް ކުރުވަން. ހުއްޓުވަން އިބޫ ގެ ހިޔާލު ހުރިނަމަ އަމީން އަމިއްލަ އަމިއްލަ އަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވާލައިފައި، "ދެން އަހަރެން ހުންނާނީ ގޭގައޭ" ބުނަން ފުރުސަތު ލިބިގެންނުވާނެ. އަމީން ގެ ސިޓީ އިން ހީވަނީ، "އަހަރެން ކަމެއް ނުކުރަމޭ، އެކަމަކު ދެން މިވަގުތު އަހަރެން ގޭގަ މަޑުކޮށްލާނަން އިނގޭ އިބޫ" އޭ ބުނާހެން. މަތިން ތިރިއަށް އޯޑަރ އަންނަން ވާނީ. އަމީން އަށް އިބޫ އޯޑަރ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ހައެއްކަ ގަނޑުގެ ހެކި ގައިމު އީވާ މަޖްލިސްގައިއިއްވި.

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

19 August 2020

އަންނި އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހައަޅާ މީހެއްދޯ ހަސަނަކީ؟ ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާންދޭވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

19 August 2020

އެއީ ތެދެއް.. ތަފާތު އެބަ ފެނޭ.. ވައްކަން ކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ދުލެއް ނުދީ ގަދަވެގަންނާނެ ކަމާ، ފުރިހަމާ ބާރާ އެކު ވަގުންނާ ކުރިމަތި ލާނެ ކަމާ، އަދުލް އިންސާފު ގައިމު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފެނޭ... ދެން ވާނެ ގޮތަކީ ދައުލަތުގެ ތެރެއިން ވައްކަން ކުރަން މިހާރު ހިތު އަޅައިގެން ތިބި މިހުން ވެސް ތިބޭނީ ބިރުން.. ވައްކަން ކުރަން ޖެހިލުން ވާނެ މިހާރު... ޢެއީ ތަފާތަކީ...

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފުގެ ކުމާރުގެ މަރޭމިތުރާ

19 August 2020

ހަސަނާ ވާނީ ހަމަ ލަނޑަޔާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯދު

19 August 2020

ކުރީ ސަރުކާރުގަ އުޅުނު މީ ހުންތައް ގުޅުނީ ޖުމުހުރީ ޕާޓީއާ، އެހެންވީމަ އޭގެ އަސަރު ހުންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

1312

19 August 2020

މިގައުމުގަ މިހާތަނަށް މަޤާމްގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުނަގާ މީހަކު މަދު. އެހެންވީމަ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި ކަންތައް ކޮށްދީފަ ވެރިމީހާ ކެއުން, ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސާފަކެއުމަށްވުރެ ރަނގަޅު. އެހެންވީމަ ރައީސް ޔާމީން , ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ތިޔަބައިމީހުނަށްވުރެ ހަބައި ރަނގަޅު

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫބެއްޔާ

19 August 2020

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ވެރިޔާ އަންގަނީ ތިމަންނާގެ މިނިސްޓަރަކު(ވައްކަން ކުރިޔަސް، ބްރޯއަކަށް ވިޔަސް) މަގާމުން ދުރުކުރާން ޤާނޫނު ހަދާ ބާރަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަމޭ. ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމޭ. މިނިސްޓަރު ހިމާޔަށް ކުރާނަމޭ. މިނިސްޓަރު ގޯހެއް ނަހަދާނެއޭ(ޔަޢުނީ ކުރުވާ ކަންކަމޭ) މަ ބުންޏަސް މިއީ ނޫސްތަކުގައި ހުރިވާހަކަ ދެއްތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންކޮ

19 August 2020

ސަރުކާރު މަގާމުން ވަކިކުރަންވީ ނޫންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454