ޚަބަރު / މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭގެ އާ މޭޔަރާއެކު ކައުންސިލަރުން ހުވާކޮށްފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ މިއަދު ހުވާކުރައްވައިފި އެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މޭޔަރުންނާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާގައި ސޮއިކުރެއްވިއިރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވެސް އިގްރާރުގައި ސޮއިކުރައްވައި، ސްކްރީނުން ދައްކާލައިފައިވެ އެވެ.

ހުވާގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެތަނުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ވެސް ދައްކައިލި އެވެ.

ހުވާގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ.

މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު، މާލޭގެ އާ މޭޔަރު ޑރ. މުއިއްޒު އިގްރާރުގެ ލިޔުން ދައްކާލައްވަނީ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ 61 ޕަސެންޓުގެ ތާއީދާ އެކުގަ އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިހާބުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް މި ފަހަރު ލިބުނީ ޕީޕީއެމަށެވެ. އެ ޕާޓީން ޖުމުލަ 11 ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް އެމްޑީޕީ އަށް މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ ފަސް ގޮނޑި އެވެ. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ވަނީ އެއް ގޮނޑި ހޯދައިފަ އެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިތުރުން އެހެން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުންގެ ހުވާކުރުން ވެސް މިއަދު އޮންނާނެ އެވެ. ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގައި އޮތް ރަށްރަށުގައި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ލޯކަލް ގަވާމަންޓް އޮތޯރިޓީން ލަފާދީފައިވާއިރު އެކި ރަށްރަށުގަައި އެ ރަސްމިއްތު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ އެކި ގަޑިގަޑީގަ އެވެ.

ހައި ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

14 ކޮމެންޓް, 10 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 50%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 30%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 10%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަލީބަލީ

17 May 2021

މުއިޒު އޮޅިގެން ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވޯޓުނުލާމީހާ

17 May 2021

މީނަ މާލޭސިޓި މޭޔަރަކަށް ހޮވުން އަހަރެމެނަށް ހަޖަމެއްނުވޭ.. މާޔަގީންކޮށް އެތައްހާސް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވޯޓުލާން ނުދިއުމިގެ ހިތި ކިތަންމެހާވެސް ބޮޑު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ރަމީޒު

17 May 2021

މިފަހަރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދާނީ ކިހިނެއްބާ... މި މަނިކުފާނުވަނީ މާލޭގެ މުހިންމު ގިނަ މަގުތަކެއް ބަންދުކޮށް މަގުހިގާ މީހުނަށް އުދަގުކޮއްފަ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން ގެދޮރުން މަހުރޫމްކޮށް އަތޮޅުތަކުގަ ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުލެޓު ދީފަ. އަދި އެމީހުން ދިރި އުޅެނީ ރަށުގަ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވާ

17 May 2021

ދެން އަހަރެމެން މާލޭ މީހުންނަށް ރައީސެއް ބޭނުމެއްނޫން. ބާރުތަކާއެކު ބަޖެޓް ސިޓީކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރައްވާ. މޭޔަރ ޑރ. މުއިއްޒުއަށް މިކަންވާނެ. އެއީ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ހީވާގި މުރާލި ބޭފުޅެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ރަމީޒު

17 May 2021

މުއިޡު ހުރީވިއްޔާ މާލޭ އޭރިޔާއިން ފުލެޓު ލިބޭނީ ރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތންނަށްކަން ޔަގީން. މިފަހުންވެސް ފުލެޓު އެމަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާއިން ދެއްވީ އެގޮތަށް. ދެން އަޅުގަޑު މި އެދެނީ އަތޮޅު ތަކުގެ ހުރިހާ މީހުންވެސް މާލޭގެ ދަފުތަރުގައި ޖައްސާ ދިނުން... އެކަމު ރަށުގަ އޮތް އަޅުގަޑުގެ ގޯތި އަތުނުލާތި.. ސުކުރިއްޔާ މުއިޒު

The name is already taken The name is available. Register?

މައުރަޒު

17 May 2021

މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު މުއިއްޒުއަށް މަރުހަބާ. ޝިފާ އަވަހަށް ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ. ކަމަނާ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން މިސްވާނެހެން ހިޔެއްނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދުރޫދުލަޚީސޫރާ

17 May 2021

އާދައިގެ ރޯގާ ކޮމަން ކޮލްޑަށް މެޑިކަލް ސައިންޓިސްޓުންނަށް ފަރުވާ ނުހޯދިގެން އުޅެނީ ދުނިޔެ ހިންގާ މެޑަމްގެ މޮޅުކަމުން ހެއްޔެވެ ނުވަތަ މެޑިކަލް ސައިންޓިސްޓުންގެ ދޯހަޅިކަމުން ހެއްޔެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

17 May 2021

ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ މުޑުދާރު ކެޕިޓަލްސިޓީ އަދި ބޮޑު ސްލަމްއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކ.އަތޮޅު މާލެއަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އޮންނާން ބޭނުން ނަމަ ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސީޕޯޓް މަޝްރޫއު ބަދަލު ކުރާންޖެހޭ. # މިގޮތުން މާލޭމީހުން ނުރުހުނުކަމުގައިވިޔަސް މުއިއްޒުފަދައިން އައްޑޫ އަދި ހުވަދޫ މީހުންވެސް އެދެނީ އިތުރު ޙަރަދު ނުކޮށް ޤުދުރަތީ ބިންއޮތް ލ.އަތޮޅުގައި އިންޑިޔާގެ 800މ ޑޮލަރު ނަގައިގެން އަޅާ ބަދަރު ހެދުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ެހިބިކަސް

17 May 2021

ދެން އުޅޭ ސިފައިންގެ ބިލްބޯޑަށް ފަލަސްޠީނުގެ ދިދަ އަރުވަން. އިންސާނީ ހައްގޭ ކިޔައިގެން އަނގަތަޅާ ޔޫއެން ގެ އަޑެއްވެސް ނީވޭ. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރާ ނަމުގައި 30 ސާހިދުކޮށްލައިފި. 50 ކުޑަކުދިން. އަހަރެމެންނަށް ވެވޭކުޑަ އެހީޔެއްކަމުގައި ދިދަ ދައްކައިލުން ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިކޮއްކޮ

17 May 2021

މަރުޙަބާ ޑރ.މުޢިއްޒު. ކައުންސިލަރުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454