ބްރިޖު: ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަޝްރޫއު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ، ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލައި ދެ ރަށް އެއްކޮށްލުމަކީ ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި 2014 ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޗައިނާ އަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެވެ. އެއީ، ދިވެހިންގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއެއް ކަން ތަކުރާރުކޮށް، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ އަރިހުގައި ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން އެ މަޝްރޫއު އިއުލާން ކުރެއްވީ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ ރައީސް ދެއްވެވި ޔަގީންކަމާ އެކު އެވެ.


ބްރިޖު އަޅަން ފައިސާ ހަމަޖެހި، މަސައްކަތް ފެށިއިރު ވެސް އެތައް ބަޔަކު ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބީ، އެއީ، ނާކާމިޔާބު ވާނެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ. އިންޖިނޭރުންނާއި ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވަމުން އައީ ކަނޑު މެދުގައި ބްރިޖެއް އެޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ގޮންޖެހުންބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތައް ހުރަސްކޮށް، ތިން އަހަރުން ބްރިޖު ނިންމައިފި އެވެ. ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކުން މިރޭ ބްރިޖު ހުޅުވާނެ އެވެ.

"ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ރައީސް ޔާމީން ނުކުންނެވީ ދުރު ވިސްނެވުންތަކަކާ އެކު ވަރުގަދަ އަޒުމާއި ހިތްވަރާއެކު. ވައުދާ އެއްގޮތަށް އެމަނިކުފާނު މިވަނީ ދިވެހިންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހައްދައި ދެއްވާފައި،" ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު މަތިން ކާރެއް ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ތަރައްގީގެ "ފާލަން": އިންގިލާބީ ކުރިއެރުމެއް

ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މި ބްރިޖާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރެވުމުގެ އިތުރުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބްރިޖު މަޝްރޫއު، އެ ބޭފުޅުން ސިފަކުރައްވަނީ، "ތަރައްގީގެ ފާލަމު"ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ގާދޫ ކޮލުގައި ބްރިޖެއް އެޅުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން، ވަރަށް ޗެލެންޖިން ކަމެއް. އެކަމަކު މިކަން ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުރި ބަޔަކު ކުރަން އުޅުނީމަ، މިއޮތީ ހާސިލްވެފައި. -- މުއިއްޒު

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ މުސްތަގުބަލަކަށް ބައްޓަންކުރުމުގައި، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން ބެލި ނަމަވެސް ބްރިޖާ ނުލައި އެކަންކަމަކީ ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވޭނެ ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވެ ބްރިޖަކީ ދިވެހިންގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތް ކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ކަނޑައެޅުއްވީ. އެ ވައުދު ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމެވުމަކީ، ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ރޭގަނޑު ދިއްލާފައި

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބްރިޖާއެކު ހުޅުމާލޭގައި އިގްތިސާދީ އާ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވި، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ އެވެ. ހުޅުމާލެ އިން ބިން ގަނެފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެތަންތަނަށް އިންވެސްޓުކޮށް ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާދޫ ކޮލުގައި ބްރިޖެއް އެޅުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން، ވަރަށް ޗެލެންޖިން ކަމެއް. އެކަމަކު މިކަން ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅި ހުރި ބަޔަކު ކުރަން އުޅުނީމަ، މިއޮތީ ހާސިލްވެފައި،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަރައްގީގެ ސްޕީޑުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަރައި ދާން ބޭނުންވާ މިންވަރު ބްރިޖުން އެބަ ދައްކުވައިދޭ. --ސައީދު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އެޅުމަކީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ނޫން ބޭފުޅަކަށް ނުކުރެއްވޭނެ ކަމެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހިންގެ އެދުމެއް ކަމަށާއި އެ ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ބްރިޖަކީ ފަސޭހައެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަރައްގީގެ ސްޕީޑުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަރައި ދާން ބޭނުންވާ މިންވަރު ބްރިޖުން އެބަ ދައްކުވައިދޭ،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީއިން.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު
ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ ގުޅިގެން ދިއުމުން، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރީގައި ނުލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ފަސޭހަތަކުގެ ސަބަބބުން އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިދާނެ. --ސައީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަން އެއާޕޯޓުގައި އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާ ބޯޓަށް ޖެއްސޭނެ އިންތިޒާމާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތާއި ބްރިޖާއި ރަށްރަށުގައި އުމްރާނީގެ އެތައް މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަކީ ދިވެހިން ބޭނުންވި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ މޮޑަން، ވައިބްރަންޓް އިކޮނޮމީއަކަށް ވުމަށްޓަކައި މި ފާލަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެއް،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ ގުޅިގެން ދިއުމުން، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރީގައި ނުލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ފަސޭހަތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި ދާނެ."

ބްރިޖަށް ކުރި ދަތުރުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް

ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކެވި މަންޒަރުތަކަށް ދިރުން ގެންނަން ހަވާލުކުރި، ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ އަށް އެކަން ކުރެވުނީ، ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން 24 ގަޑިއިރު ހުއްޓާނުލައި މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި، ދެ ޝިފްޓަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުން އުޅެ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބްރިޖުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ނިންމާލެވުނު ނަމަވެސް "ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖު"ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ސީސީސީސީ އަށް ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތްތައް އުނދަގޫވެފައި ގޮންޖެހުން ބޮޑެވެ. އެއް ކަމަކަށް އެ ކުންފުނިން، ފާހަގަކުރީ ބްރިޖް އަޅާ ސަރަހައްދެވެ. ފުން ކަނޑުގައި ބްރިޖް އަޅާއިރު، އެތަނުގެ އޮއިވަރާއި އެހެން ވެސް ކަންކަމަށް ބަލައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހަ ނުވުމެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބްރިޖަކީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމުގެ ރަމްޒު ކަމުގައި ދެކިގެން އެ މީހުން ވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރީ ވަރުގަދަ އަޒުމާ އެކުގައި ކަމަށް ސީސީސީސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބްރިޖުގެ މައި ހަތް ތަނބު ހުންނައިރު، އެންމެ އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށްވީ، އެ ތަނބުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބިޔަ 35 ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފެއްތުމެވެ. ކޮންމެ ހޮޅިއެއްގެ ޑައިމީޓަރުގައި 10 ފޫޓު ހުރެ އެވެ. މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އޮންނަ ކަނޑަކީ އޮއިވަރު ގަދަ ހިސާބަކަށް ވާތީ އަޑިއަށް ހޮޅިއެއް ދާއިރު، އޮއި ހުންނަ ގޮތުން އެ ހޮޅި ބެލެންސް ކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ސީސީސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ.

އެހެންވެ، ކަނޑުގެ އަޑިން ފެށިގެން 100 މީޓަރު ފުނަން ބައެއް ހޮޅިތައް ޖަހަން ޖަރުމަނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބޭނުން ކުރި އެވެ. ހޮޅިތައް ފައްތައި އޭގެ ތެރޭގައިވާ، ވެލި ނަގައި އެ ހޮޅިތަކުގެ ތެރެއަށް ރެއިންސްފޯސްމަންޓް ޖަހައި، އެ ވަނީ ކޮންކްރީޓް އަޅައިފަ އެވެ. ހަތް ތަނބުގެ މަތީގައި، ވީ އަކުރެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަ ކެޕިން ޖެހީ އޭގެ ފަހުންނެވެ.

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ސީސީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖް، މައި ކަނޑާ ހަމައަށް ގެންދިޔައީ ކޮންކްރީޓް ޝީޓްތަކުންނެވެ. އެކަމަކު ކަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ބިޔަ ތަނބުތަކުގެ ދެމެދުން ބްރިޖް ގުޅުވާލީ، ޗައިނާގައި ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެނައި "ސުޕަސްޓްރަކްޗާ" އިންނެވެ. އޭގެމަތީގައި ތާރުއަޅައި، މިހާރު އެ ވަނީ ލައިޓްތައް ވެސް ހަރުކޮށްފަ އެވެ.

ބްރިޖުގައި ވެހިކަލްތަކަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ލޭން އޮވެ އެވެ. އެއީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް ޚާއްސަ ދެ ލޭނާއި މާލޭ ކޮޅަށް ދެ ލޭނެވެ. މާލޭ ކޮޅުގެ ދެ ލޭންގައި، 3.5 މީޓަރު ހުންނައިރު، އަނެއް ދެ ލޭންގައި 3.2 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތުން ބައިސިކަލް ދުއްވޭވަރުގެ ލޭނެއް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތް ކަމެކެވެ. ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ޕްލެޓްފޯމު އެޅުމާ ހަމައިން ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަމުން އައި ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ބްރިޖުގެ އުފާވެރިކަން ހާސިލްވާނީ މިރޭ ބްރިޖު ހުޅުވައި އާއްމު ދަތުރުތަކަށް އަންނަ މަހު 7 ގައި ހުޅުވާލުމުންނެވެ.