04 ޖުލައި

July 04, 2016 2
މާޒިޔާ ވަރުގަދަ އެކަމަކު ދުލެއް ނުދޭނަން: ސާންތީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އީގަލްސް އިން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން...

July 04, 2016 1
ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު: ޑިޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 4) - ޖަރުމަނުގައި އޮތީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކަމަށް ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ފްރާންސް ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް...

03 ޖުލައި

July 03, 2016 2
މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެފްއޭ ކަޕް މި އަހަރު ބާއްވަނީ

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އަހަރު ބާއްވަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

July 03, 2016
ބަޖެޓް ފާސްކުރަން އެފްއޭއެމުން ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016 5
ޑޯޓްމަންޑުގެ މިކިތާރްޔަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް

ޑޯޓްމަންޑް (ޖުލައި 2) - ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ސްޓްރައިކަރު ހެންރިކް މިކިތާރްޔަން އިނގިރޭސި ގަދަބާރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 02, 2016
ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޓީމު: ކޮންޓޭ

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖުލައި 2) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޖަރުމަނަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމު އަތުން މޮޅުވެވޭނީ...

01 ޖުލައި

July 01, 2016
ސްޕެއިނުގެ ނޮލީޓޯ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ސެލްޓާ ވީގޯ އަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް ނޮލީޓޯ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

July 01, 2016
ބެލްޖިއަމަށް އޮތީ ފަސޭހަ ހަނގުރާމައެއް ނޫން: ވޭލްސް

ލިލް، ފްރާންސް (ޖުލައި 1) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެ ޓީމުގެ ފެންވަރު އެނގި އެ ޓީމަށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު...

30 ޖޫން

June 30, 2016 3
ރެޑްބުލް ގޭމް އޮން: ދެ ބައިވެރިއަކު ގައުމީ ފައިނަލަށް

މަޝްހޫރު އެނާޖީ ޑްރިންކް ރެޑްބުލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޕީއެސް 4 ފީފާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް "ރެޑްބުލް ގޭމް އޮން" ގެ މާލޭ ބުރުން ގައުމީ ފައިނަލަށް އަލީ ރާއިދާއި ހުސެއިން ނާއިޝް ފަޒީލް...

June 30, 2016 3
ސަމާލުވާންވީ ހަމައެކަނި ރޮނާލްޑޯ އަކަށް ނޫން: ކޯޗު

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖޫން 30) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ސަމާލުވާންވީ ހަމައެކަނި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ މެދު އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި...

29 ޖޫން

June 29, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 29, 2016 4
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މާއްޓޭ އަށް މަތީ ދެ ފާހެއް

ސްޕެއިނުގެ ޔޮހާން ކްރައިފް އިންސްޓިޓިއުޓުން ސްޕޯޓްސް މާކެޓިން އެންޑް ސްޕޮންސާޝިޕް އިން މާސްޓާސް އަދި ސްޕޯޓްސް ސްޕޮންސާޝިޕުން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު...

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
ހަޒާޑް ހިފަހައްޓަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ވޭލްސް ކޯޗު

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް މިހާރު ހުރި ފޯމަށް ބަލާއިރު އޭނާ ހިފެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަކަމަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވޭލްސްގެ ކޯޗު ކްރިސް ކޯލްމަން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2016 1
"އިޓަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރާ ޓީމެއް ނޫން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-0 އިން އިޓަލީ މޮޅުވި މެޗުން ދައްކުވައިދިނީ އިޓަލީ އަކީ ހަމައެކަނި ޑިފެންސްކުރާ ޓީމެއް ނޫންކަން...

27 ޖޫން

June 27, 2016 5
ބޭނުނީ މޮޅެއް، ރީތިކޮށް ކުޅެގެން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނެތް

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - މޮޅު އަދި ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެގެން ލިބޭނެ އިނާމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ އައިސްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު...

June 27, 2016 7
އަކްރަމަށް ކެލަންޓަން އިން ފުރުސަތެއް ނެތް

މެލޭޝިއާ ސުޕަ ލީގުގެ ކެލަންޓަންގެ ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވަމުން އައި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ އަށް ފުރުސަތު ނުދޭން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016
ފަސޭހަ މޮޅަކަށް ފަހު ޖަރުމަން ކުއާޓާ އަށް

ލިލް، ފްރާންސް (ޖޫން 26) - ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ އަށް ޓީމުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 26, 2016 1
ސިފައިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016
ވޭލްސް ޔޫރޯގެ ގަދަ އަށަކަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 25) - ނޮދަން އަޔަލެންޑުގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ވޭލްސް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 25, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީއާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016
އޮންރީގެ "ހޭންޑްބޯލް" މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައިފިން

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 24) - ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕަށް އަޔަލެންޑް ކޮލިފައިނުވީ، ފްރާންސުން ޖެހި ނުހައްގު ލަނޑަކުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ...

June 24, 2016 5
އެފްރިކާގެ 22 ކުއްޖަކަށް އޮޒިލް އާއި ޕޮގްބާގެ އެހީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 24) - "ބިގްޝޫ11" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އެފްރިކާގެ 22 ކުއްޖެއްގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ޖަރުމަނުގެ މެސުތު އޮޒިލް އާއި ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ފަންޑްކޮށްދީފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ދުނިޔޭގެ ޖޫނިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނާއިލް ވާދަކުރަނީ

ޕޮލެންޑުގައި ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި، ރާއްޖޭގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލުމާ އެންމެ ގާތުގައި ހުރި ދުވުންތެރިޔާ...

June 23, 2016 2
ޓީޓީގެ ރައީސަކަށް އައްޔަ ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ކުޑަކުޑަ އައިސްލެންޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ތިން ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ އައިސްލެންޑުން ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 22, 2016 1
ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑް ހެދިއިރު ޕޯޗުގަލް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ހަތަރު ޔޫރޯއެއްގައި ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިރޭ ހޯދިއިރު، ހަންގޭރީއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ...

21 ޖޫން

June 21, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވެލެންސިއާ އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2016 3
އަލްބޭނިއާ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރޫމޭނިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި އަލްބޭނިއާ ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު އެ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކޮންމެ...

20 ޖޫން

June 20, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް

ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން 6-5 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

June 20, 2016 3
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖުލައި 26 ގައި ފަށަނީ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަތޮޅުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް" އަންނަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، މުބާރާތުގައި...

19 ޖޫން

June 19, 2016 5
ފަހު މެޗަށް އިޓަލީ ނުކުންނާނީ ނުވަ ބަދަލަކާ އެކު

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިޓަލީ ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ކަށަވަރުވެފައިވާތީ، އެ މެޗުގެ...

June 19, 2016 1
"އެއް ވަނަ ބޭނުން، ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާން"

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވެފައިވީ ނަމަވެސް ސްވިޒަލެންޑު ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށާއި މިރޭގެ މެޗުގައި ވެސް ޓީމަށް ބަދަލު...

18 ޖޫން

June 18, 2016
ހަންގޭރީން ފަހު ވަގުތު އައިސްލެންޑް ރޮއްވާލައިފި

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ހަންގޭރީ އަތުން 1-0 އިން އައިސްލެންޑް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، އެ ޓީމުގެ ބިރްކިރް ސްވެވާސަން އަތުން ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާ...

June 18, 2016 2
މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޕްލޭއޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
15 މިނިޓް ތެރޭ ދެ ލަނޑު ޖަހައި ޗެކް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސެއިން-އެޓިއެން، ފްރާންސް (ޖޫން 17) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައިވަނިކޮށް ފަހު 15 މިނިޓްގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޗެކް...

June 17, 2016
ނިއު-ބީޖީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ވިކްޓަރީ ޕްލޭ އޮފަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ވެލެންސިއާ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ގްރޫޕް އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ގޮސްފި އެވެ.

June 16, 2016 3
ވޭލްސް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް

ލެންސް، ފްރާންސް (ޖޫން 16) - ބަދަލު ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖެމީ ވާޑީ އާއި ޑެނިއަލް ސްޓަރިޖުގެ ގޯލްތަކާ އެކު ފަހަތުން އަރައި ވޭލްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ...

15 ޖޫން

June 15, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ސިފައިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

June 15, 2016 1
ސްލޮވާކިއާ މޮޅުވެ ރަޝިއާ އަށް ޕްރެޝަރު

ލިލް، ފްރާންސް (ޖޫން 15) - ރަޝިއާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ސްލޮވާކިއާ ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ގްރޫޕް ބީ އިން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އެ ޓީމުން މިރޭ...