ޓޫރިޒަމް އަލުން ދިރުވަން ޓޫރިސްޓުންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރު ކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ހަމަހަމަކުރަން ޖެހޭ: އަލީ ވަހީދު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރުވަން ޓޫރިސްޓުންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން ހަމަހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ "ކޮމިޝަން ފޯ އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް އަދި ކޮމިޝަން ފޯ ސައުތު އޭޝިއާ"ގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް އެއް މިންގަޑުތަކެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ކުރިއެރުމާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާއިރު ރާއްޖޭން ދޭން ބޭނުންވާ އުންމީދަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ވެސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެވެ.

"ރާއްޖޭން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އަޑިއަޅާލައިފައިވާ ޓޫރިޒަމް އަލުން ދިރުވުމުގެ ބިންގަލަކީ ޓޫރިސްޓުންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަމުގެ ތިލަފަތް ހަމަހަމަވުން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓްވީޓެއް--

ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ މި އަހަރުގެ ބައްދަލުވުން ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވަން ނިންމި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅެގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހު 15 ގަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސް މީހުންނާއި މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ވަނީ ގައިޑްލައިނެއް ވެސް ނެރެފަ އެވެ. މި ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރާނެ އެވެ.