ފެން ބިލް ދެއްކުމުން 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފެން ބިލް ދެއްކުމުން 1،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ފެން ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، "އެއް ހާސް، އެއް ހާސް" ގެ ނަމުގައި ފެށި އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 10 ނަސީބުވެރިއަކަށް 1،000ރ. ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ހުރިހާ ފެން ބިލަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. ވަކިވަކި މަސް ތަކަށް ބަހާލައިގެން ބިލަށް ފައސާ ދައްކާ މީހުންނަށް ވެސް ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މޯބައިލް އެޕާއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް އަދި ޗެކާއި ނަގުދު ފައިސާ އިން ވެސް ބިލް ދެއްކޭނެ އެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްދޭ ކ. މާފުއްޓާއި ރ. ދުވާފަރާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.