މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: އަޒަލް އަށް މި ފަހަރު ކިހާ ހިސާބަކަށް ދެވޭނެބާ؟

ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް އެއް ބުރުން ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނަކާ ހަމައަށް އައިރު، އައިޝަތު އަޒަލް ޒާހިރު ދައްކައި ދިން މިސާލަކީ މިއީ އެވެ. ޓީވީއެމުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2015 ގައި ގެނެސްދޭން ފެށުމާ އެކު، އަޒަލް އަންނަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ލަވަ ކިޔޭތޯ ލައްކަ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.


އެހެންވެ އޭނާގެ ހިތްވަރަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. އަމިއްލަ އަށް ގިޓާ ކުޅެމުން ލަވަކިޔާ، އައްޑޫ ފޭދު އަށް އުފަން އަޒަލް ޝޯގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި އޮޑިޝަން ދީގެން ގޯލްޑެން ޓިކެޓް ވެސް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެހެންވެ ދެން އޭނާގެ އަޒުމަކަށްވީ ފުރަތަމަ އޮޑިޝަނުން ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކޮށްލައި، ދެވަނަ ސީޒަނަށް ވެސް އައުމެވެ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ދެވަނަ ސީޒަންގެ ތިއޭޓާ ރައުންޑާ ހަމައަށް ދެވުނެވެ.

އެކަމަކު ގާލާ ރައުންޑަށް ދާނެ ފުރުސަތު ނުލިބި، އެ ސީޒަން ވެސް ނިންމާލައި ގެއަށް ދާން ޖެހުނީ އެވެ. އެ ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް އޮޑިޝަން ހެދީ އާއިލާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މާލޭގަ އެވެ.

އެކަމަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ އޮޑިޝަން އޭނާ ހެދީ އައްޑޫގަ އެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު، އޮޑިޝަނަށް ގޮސް، މި ފަހަރު ވެސް އަަޒަލް ގޯލްޑެން ޓިކެޓް ހޯދައިފި އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދެއްކި، އައްޑޫ އޮޑިޝަންގައި އޭނާ އަށް ލިބުނު އުފާ ޝޯ ބެލި މީހުންނަށް ގައިމު ވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ހަތަރު ޖަޖުން ވެސް، އަޒަލް ގެނެސްފައި ހުރި ކުރިއެރުމަށް ތައުރީފު ކުރި އެވެ. ގިޓާ ކުޅެމުން އޭނާ ކީ ލަވަ، ޖަޖުންގެ ހިތްތައް އަތުލި އެވެ. ނަތީޖާއަކީ އަނެއްކާ ވެސް ތިއޭޓަ ރައުންޑުން ފުރުސަތު ލިބުމެވެ.

އެހެންވެ ސުވާލަކީ މި ފަހަރު ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ގައިމު ވެސް ތިއޭޓަ ރައުންޑާ ހަމައިން އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ ކަޓައިފި ނަމަ، ހިތް ހަލާކު ވާނެ އެވެ. ޝޯގެ ގާލާ ރައުންޑުން ފުރުސަތު ނުލިބި، ގަދަ 12 ގައި ވެސް ނުހިމެނި ގެއަށް ދާން ޖެހުމަކީ އަޒަލްގެ ހުވަފެން ބިލާހަކަށްވުމަށް ވެދާނެ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ މީހުން ޔަގީނުން ވެސް އަޒަލް އަށް މި ފަހަރު ޖެހޭ ހާލެއް ބޭނުން ވާނެ އެވެ. އިންތިޒާރުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.

ޖަޖުން ފާހަގަކުރި ގޮތަށް އޭނާގެ ލަވަ ކިޔުމަށް ގެނެސްފައި ހުރި ކުރިއެރުން ދޭހަކޮށް ދެނީ ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ފެންވަރު އެބަ ހުރި ކަމެވެ. އަނެއްކޮޅުން އަމިއްލަ އަތޮޅުގައި އޮޑިޝަން ހަދައިގެން، މޯލްޑިވިއަންގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ ސްޓޭޖުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެއްގޮތަކުން ނަސީބަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އެ ނަސީބު ލިބޭތޯ ބަލަން ތިބެމާ ހިނގާށެވެ.