ފޮޓޯގެލަރީ / ފެންބޮޑުވުން

މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އާދަޔާ ހިލާފަށް ފެންބޮޑުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

5 ޑިސެމްބަރ 2018

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލެއަށް ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭގައި، ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެ، ހިނގައިބިނގައި އުޅުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުން: އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދާއި އަމީނީމަގު އަދި ހަވީރީހިނގުމުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައި.މީގެ އިތުރުން، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން އަލަށް ހެދި ބައިގައި ވެސް ވަނީ ފެން ބޮޑުވެ، އެތައް ބަޔަކަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި. އަދި މި ވާރޭގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގޭގެ އަށް ވެސް ފެން ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ބައިސްކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: ވަޑާންގެއަކަށް ފެން ވަދެފައިވާއިރު، ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މީހަކު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: ފިހާރަ އަކަށް ފެން ވަންނާތީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގައި ދެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: ގެ އަކަށް ފެން ވަންނާތީ ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގައި ދެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން ބަޔަކު ފެންގަނޑުގައި ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: ފިހާރައަކަށް ފެން ވަންނާތީ، ވެލިބަސްތާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން ބަޔަކު ފެންގަނޑު ތެރޭގައި ސައިކަލު ކޮއްޕާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން ބަޔަކު ސައިކަލު ކޮއްޕާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ސައިކަލު އަތުން ކޮއްޕާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ކުދިންތަކެއް ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން ބަޔަކު ފެންގަނޑު ތެރޭގައި ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 5، 2018: މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން އަންހެނަކު ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ފެންގަނޑު ތެރޭގަިއ ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy