ފޮޓޯގެލަރީ / ހައްޖު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ދިވެހިރާއްޖެއިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުން އަރަފާތު ދުވަހުގެ ފަތިހު އަރަފާތު ބިމުގައި

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2016 ދުވަހު މިނާގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ދިވެހި ހައްޖާޖީން ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2016 ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހައްޖާޖީން އަރަފާތުގައި. މި އަހަރު ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy