ފޮޓޯގެލަރީ / ހައްޖު

ހައްޖުވެރިން އެނބުރި އައުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ 2000 މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގްރޫޕް އެނބުރި އައުން. ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު.

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު ދެ މީހަކު ޓާމިނަލުން ނިކުމެގެން އަންނަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު ބަޔަކު ޓާމިނަލުން ނިކުމެގެން އަންނައިރު، ހައްޖުވެރިންގެ އާއިލާތަކުގެ މީހުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއާޕޯޓަށް ޖަމާވެފައި. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކު، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކު ޓާމިނަލުން ނިކުމެގެން އަންނައިރު ހިނިތުންވެފައި. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކު ކުއްޖަކު އުރާލަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު ދެ މީހަކު. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު ބަޔަކު ޓާމިނަލުން ނިކުމެގެން އަންނަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު މީހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނުނު ބަޔަކު ޓާމިނަލުން ނިކުމެގެން އަންނަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2016 - ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގެ މީހުން އެއާޕޯޓުން ނިކުމެގެން ދަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 252 މީހަކު. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy