ފޮޓޯގެލަރީ / ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

11 މާޗް 2020

މާލެ- މާޗް 10، 2020- މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ފްލެޓްތަކަށް މީހުން ވަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ފަހު ގްރޫޕް ޕޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ފަހު ގްރޫޕް ޕޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް ފަހު ގްރޫޕް ޕޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމާއި (ވ) ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް (ކ-2) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

މާލެ- މާޗް 10، 2020: ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 1،700 ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ އަދި ސައިނޯ ހައިޑްރޯ ގްލޯބަލްގެ ނައިބު ރައީސް (ކ-2) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy