ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 ޖެނުއަރީ 2021

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: އެކުވެނި ވެލި ޓްރެކްގެ ގޮތުގައި، 1990ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މަޝްހޫރު، ޓްރެކް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން. މިއީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ 13 މިލިއަން ޑޮލަރު (200 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެއް މަޝްރޫއު. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްއާ އެކު އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ކްރިކެޓް މެޗެއް ވެސް ކުޅުއްވި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ އެތްލިކްގެ ރައީސް މައިޒާން އަލި މަނިކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންތަކެއް ރޭހުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އެތްލީޓުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންތަކެއް ރޭހުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންން ކުއްޖަކު ރޭހުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ކުދިންތަކެއް ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ކުއްޖަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ކުދިންތަކެއް ރޭހުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭހުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ބަޔަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ބަޔަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުމުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭހުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ އެމްބެސެޑަރު ސަންޖޭ ސުދީރަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ސިންތެޓިކްގެ ޑިޒައިނެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގައި ކުދިން ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގައި ކުދިން ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިކެޓު ކުޅުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިކެޓު ކުޅުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، އެތުލީޓުން ދުވުމުގެ ރޭހެއްޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގައި ކުދިން ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، އެތްލީޓުން ދުވުމުގެ ރޭހެއްޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ބައެއް ކުޅިވަރުތަކުގައި ކުދިން ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިކެޓު ކުޅުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރިކެޓު ކުޅުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ދަރިފުޅު އެލީ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއިއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި ދައްކާލުމުގެ ރޭހެއްގައި ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސެން ފައްޓަވައިދެއްވަނީ: މާލޭ ވެލި ޓްރެކް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާ ކުރިކެޓު ދަނޑުގައި ވިނަ ހައްދާ ތަރައްގީ ކުރީ ޑރ ޒާހިރުގެ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި..-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy