ފޮޓޯގެލަރީ / އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރާއްޖޭގައި

ނިޝާން އަލީ

20 ފެބުރުއަރީ 2021

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން: އޭނާގެ މި ދަތުރުގައި، އިންޑިއާ އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރު އެއް ލައްކަ ޑޯޒުގެ ވެކްސިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި.--- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އިތުރު 100،000 ޑޯޒު، މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. ޖައިޝަންކަރު، ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމްއާ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑައިގެން މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

20 ފެބުރުއަރީ 2021 - އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގުތުމުން އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ހެދި ރިކްރިއޭޝަނަލް ޒޯން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

20 ފެބުރުއަރީ 2021 - އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގުތުމުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއިން އެކުވެނި ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

20 ފެބުރުއަރީ 2021 - އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގުތުމުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއިން އެކުވެނި ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

20 ފެބުރުއަރީ 2021 - އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގުތުމުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއިން އެކުވެނި ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މާލޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ދާދި ފަހުން އެޅީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މާލޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ދާދި ފަހުން އެޅީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: މާލޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ދާދި ފަހުން އެޅީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

20 ފެބުރުއަރީ 2021 - އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އިންޑިއާގެ އެހީގައި އެޗްޑީސީ އިން ހެދި ހުޅުމާލެ ވެސްޓް ސައިޑް ޖެޓީ ހުޅުވައިދެއްވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ހެދި ރެކްރިއޭޝަން ޒޯން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްްޓަރު ނަސީމާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރާއްޖެ އަށް އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް އޭނާ ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ: މާލޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ދާދި ފަހުން އެޅީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާލައްވަނީ: މާލޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ދާދި ފަހުން އެޅީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ޓްރެކް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: މާލޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއް ދާދި ފަހުން އެޅީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، ޖައިޝަންކަރު އަތްޖައްސަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރާއްޖެ އަށް އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރާއްޖެ އަށް އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު (ކ) އާއި އިންޑިއާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބްރުއަރީ 20، 2021- އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުބްރަމަނިއަން ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑައިގެން މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާއިރު، އަރިހުގައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy