ފޮޓޯގެލަރީ / ރިސޯޓްތައް

ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

31 ޖެނުއަރީ 2017

ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުން: ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން. ގާތްގަނޑަކަށް 5.8 މީޓަރު އަޑީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް. "5.8 އަންޑަސީ"ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ރެސްޓޯރަންޓުގައި 24 މީހުންނަށް ތިބެވޭއިރު، ހުންނަނީ ދެ މީހުންނަށް ތިބެވޭ ގޮތަށް ގޮނޑި އަތުރާފައިވާ މޭޒުތައް.

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން އަދި އަނބިކަނބަލުންނާއި ދަރިކަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގެން، ބަގީއެއްގައި ދުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގެން، ރިސޯތުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގެން، އުއްޗުއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓާއި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ވަޑައިގެން، ރިސޯޓުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު(ކ)، އުއްޗު(ކ-2)، ރައީސް ޔާމީން(މ)، ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން(ވ-2) އަދި އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްޗު، ރައީސް ޔާމީނަށް އެއްޗެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ރިސޯޓުގެ އެއް ހިއްސާދާރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި، ދަރިކަލުން ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު، ރައީސް ޔާމީނާއި ދަރިކަލުން ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓު، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި، ދަރިކަލުން އަދި މީގެއިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ރިސޯޓުގެ އިސްވެރިން ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވި ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން ރިސޯޓުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޅ. ހުރަވަޅި ރިސޯޓް: ޖެނުއަރީ 30، 2017: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗަމްޕާލާސް ހޯލްޑިންގްސް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ހުރަވަޅި ރިސޯޓް.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy