ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ހުޅުވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލަކީ ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓް ހޮޓެލެއް. އެއީ މެދުފަންތީގެ 68 ވިލާ ހިމެނޭގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ، 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއް. އަދި މި ހޮޓަލަކީ ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ރަހަތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަނެ.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ހުށަހަޅަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން (މ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ވަނީ މި ހޮޓާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު (ކ) އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު (ވ).---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ވަނީ މި ހޮޓާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ގއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ 1،000 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރާއި ކޫއްޑޫގައި ރިސޯޓް ހޮޓާ ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓާ ދެމެދު ސޮއިކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް: ސެޕްޓެމްބަރު 25، 2017- ގއ. ކޫއްޑޫގައި ގާއިމްކުރި "މާކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy