ފޮޓޯގެލަރީ / ހައްޖު

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފެށުން

ހުސެއިން ވަހީދު

7 އޯގަސްޓް 2017

އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފެށުން: މި އަހަރު ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ޒައީ ގުރޫޕުގެ އިތުރުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަލްހަރަމައިން އަދި ސިސިލްފަރު ހައްޖު ގުރޫޕަށް. އެ ގުރޫޕުތަކުގެ ހަވާލުގައި 1،000 މީހުން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު އެއާޕޯޓުގައި: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި މިފަހަރު ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ހައްޖާޖީއަކު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު އުރާލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު އެއާޕޯޓުގައި: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މިއަދު އެއާޕޯޓުގައި: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު އެއާޕޯޓުގައި: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު އެއާޕޯޓުގައި: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އާއިލާގެ މީހުންނާއެކު ފޮޓޯ ނަގަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހުން ފުރުން: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހުން ފުރުން: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހުން ފުރުން: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯ ނަގަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު ފުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލަށް މިއަދު ވަންނަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު ފުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލަށް މިއަދު ވަންނަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު ފުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލަށް މިއަދު ވަންނަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮގަސްޓް 7، 2017- ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕުގެ މީހަކު މިއަދު ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ފުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ހަތަރު ގުރޫޕަކުން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy