ފޮޓޯގެލަރީ / ހައްޖު

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މަދީނާއަށް ފުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 އޯގަސްޓް 2017

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން މަދީނާ އަށް ފުރުން: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔައީ 693 މީހުން. މުޅި ޖުމްލަ ރާއްޖޭން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔައީ 1000 މީހުން. ހައްޖުވެރިން މިހާރު ދަނީ މަދީނާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުން. މަދީނާގެ ދަތުރުގައި މަދީނާގެ އިސްލާމީ އާސާރީ ތަންތަނަށާއި ޤުބާ މިސްކިތަށާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ބަޔަކު މަދީނާ އަށް ދިއުމަށް ބަހަށް އަރަމުން ދާއިރު، (ކ-ވ) ބޯޑު މެމްބަރު ފަރުހާދާއި މެނޭޖަރު ނާޒިމް އެހީތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: ޒައީމާ ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ބަޔަކު މަދީނާ އަށް ފުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ބަހަށް އަރަނީ. -- ފޮޓޯ: ޒައީމާ ގްރޫޕް

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: ޒައީމާ ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ބަޔަކު މަދީނާ އަށް ފުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ބަހަށް އަރަނީ. -- ފޮޓޯ: ޒައީމާ ގްރޫޕް

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: ޒައީމާ ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ބަޔަކު މަދީނާ އަށް ފުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ބަހަށް އަރަނީ. -- ފޮޓޯ: ޒައީމާ ގްރޫޕް

މައްކާ: އޮގަސްޓް 13، 2017: ޒައީމާ ހައްޖު ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ބަޔަކު މަދީނާ އަށް ފުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ބަހަށް އަރަނީ. -- ފޮޓޯ: ޒައީމާ ގްރޫޕް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy