ލައިފްސްޓައިލް / އިންޑިއާ

އިންޑިއާގައި އަންހެނުންނަށް އޮތް ނުރައްކާ ލައިވްކޮށް!

އައިމިނަތު ޝިފާނާ

07 ޑިސެމްބަރ 2022 - 06:48

4 comments

ކުށް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނުންނާ މެދު ހިންގާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ގިނަކަމާއި އާންމުކަން ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު މުމްބާއީގެ މަގަކުން ލައިވްކުރި ވީޑިއޯއަކުން ދުނިޔެއަށް އިތުރަށް ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރު، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލައިވްސްޓްރީމާއެއް ކަމަށްވާ މިޔޮޗި ޕާކް އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ މަގެއްގެ މަތިން ހިނގާފައި ދަމުން ލައިވްކޮށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައީ އިންޑިއާގެ ކާނާތަކާއި ޝައުގުވެރިވާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ވަގުތު ލައިވްސްޓްރީމް ބަލަން ތިބި 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފެނުނީ ދެ މީހަކު އައިސް އޭނާގެ އަތުގައި ހިފައި ގެންދަން އުޅުނު ތަނެވެ.

އެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާން އުޅެނިކޮށް އެކަކު މިޔޮޗިގެ މޫނުގައި މޫނު ޖައްސައި އިތުރަށް ފުރައްސާރަކުރި އެވެ.

އެ މީހުންގެ ކިބައިން މިޔޮޗި ސަލާމަތްކުރަން އައީ އެ ވަގުތު މިޔޮޗީގެ ލައިވްސްޓްރީމް ފޮލޯކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. އެކަމަކު މިޔޮޗީ ބުނީ މިހެން ދިމާވިޔަސް އިންޑިއާގެ ރީތިކަން ބަލައިލަން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މިވީޑިއޯ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާންމުވެ ވައިރަލްވުމާ އެކު ފުލުހުން ވަނީ މިޔޮޗީއާ ބެހުނު މީހުން ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 13 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 38%
icon angry icon angry 38%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 23%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބުރުގާ

08 December 2022

އިންޑިޔާ، ޕާކިސްތާނު، އަފުގާނިސްތާނު، ލަންކާ، ބަންގުލާދޭޝް މީކީ ބީރައްޓެހި އަންހެނަކު އެކަނިދާން ހެޔޮވާވަރުގެ ގައުމުތަކެއް ނޫން. ތި ވީޑިޔޯއިން ތިފެނުނީ ކުޑަވަރެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޭމްހިއަރ

10 December 2022

ތި ލިސްޓަށް ރާއްޖެވެސް ލާންޖެހޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެންް

07 December 2022

ތިއީކީއަލަށް ދުނިޔޭގައި ވާކަމެއްނޫނޭ. ދުނިޔެ ފެށުނީއްސުރެ އޮންނަކަމެކޭ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހެއްދެވީ ދެޖިންސު ތަފާތުކޮށޭ. ތިފަފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ދުނިޔެ ނިމެންދެންވެސް ހިނގާނެ ކަންތައްތަކެކޭ. ތިކަމާއި މާބޮޑަށް ނުވިސްނަބަލަ. އެއީ ދެޖިންސުގެ ކުދިން މަޖަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމަށް ޖަހާ ސަކަރާތެކޭ. ގުދުރަތުން ރާވާފައިވަނީ އެގޮތަށޭ. ޔޫރަޕުމީހުން ދެޖިންސުހަމަހަމަ ކުރަންއުޅެގެން ދުނިޔޭގެ އާބާދީދަނީ ހަތްތަހާ ދަށްވަމުންނޭ. ޔޫރަޕުދަނީ އަޑިޔަށޭ. ވައްސަލާމް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝަލް

07 December 2022

މިވަގުތު ދުނިޔޭގަ އެންމެ ގަމާރުން ގިނަ ގައުމު.އިންޑިޔާގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމުގަިއވާ އަޝޯކް ސްވައިންގެ ޓްވިޓާ ފީޑް ބެލީމަ މިބުނި ބަހުގެ ތެދު ހާމަވާނެ.އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއްގެ ދުލުން / އަތުން އިންޑިޔާގެ މީހުންގެ އަޙްލާގް ހުރި ދަރަޖަ ކިޔައި ދިނީމަ އެއީ ދޮދެކޭ ބުނެ ފަރު ޖައްސާލެވެން ނެތްކަން އަޝޯކްގެ ޓްވީޓްސްތައް ބުނެދޭ.ވ.ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454