ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކަށް އެދި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލައިފި

ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ރަށުގައި އަޅަމުން އަންނަ 120 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

ކައުންސިލުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 1000 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ތިނަދޫގައި އަޅައި ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން 100 ފްލެޓު ހާއްސަ ކުރަނީ ތިނަދޫ ރަށްވެހިންނަށެވެ. އަދި ބާކީ ފްލެޓުތައް ހާއްސަ ކުރަނީ ތިނަދުއަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށެވެ.

ތިނަދޫގައި އަޅާ ފްލެޓްތައް: ފްލެޓުތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ލަފާކުރޭ -- މިހާރު ފޮޓޯ
ގިނަ ފޯމުތަކެއް ކައުންސިލަށް ދޫކުރެވިފައި ވަނީ. އެހެންވީމަ އިތުރު މީހުން މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ. --ސައުދު

ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފޯމުތައް ލިބުމުން އެ އެއްޗެހި ފޮނުވާނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ތިނަދޫގައި ފްލެޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީ ކުންފުނިންނެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހަށެވެ.