ޕައިލެޓުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުން ހައްލުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕައިލެޓުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޒަމީރު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުން ވަނީ އަރާމު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެ ކުންފުންޏަށް ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ފަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ދެ ދުވަހު އަރާމުކުރާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަނީ ހަތް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު، ޗުއްޓީ ދެ ދުވަސް ދޭ ގޮތަށެވެ.

ބައެއް ޕައިލެޓުން ބުނީ އެ ގޮތަށް ވިދިވިދިގެން ހަތް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން "ސްޓްރެސް" ވާ ކަމަށެވެ. ކުރިން ނަމަ، ޕައިލެޓުން ފަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމުން ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެ ދުވަސް ލިބެ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓަކު، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންތަކާއެކު ފޯނުން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ކޯލް ރިކޯޑިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ އިރު، އެ ފޯންކޯލްގައި ޕައިލެޓް ބުނެފައިވަނީ ޕައިލެޓުންގެ ޝަކުވާތަކަކީ މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ކަން އެތައް ފަހަރަކު ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެކަން ހައްލުކުރަން "އެއްވެސް ކަމެއް" ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕައިލެޓް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

"އެމްޑީޕީ މީހަކާ ގުޅިފައެއް ނޯންނާނެ، ގްރައުންޑް ކުރާ (ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމު ގޭގައި ހުންނަން އަންގާ) ނަމަ، ގްރައުންޑް ކުރޭ،" މައްސަލަ ސިޔާސީ ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އިސްވެރިއަކު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ރައްދު ދެމުން އެ ފޯންކޯލުގައި ޕައިލެޓް ބުންޏެވެ.

"އަހަރުމެންގެ ޝަކުވާއަކީ ވަރުބަލިވެއްޖެއޭ. މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ."

ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދެއްވި ޚިތޯބެއްގައި މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ، މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ކްރޫންގެ ގަވާއިދުތަކުގެ ސަބަބުން، ފަޅުވެރިންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ޔޫރަޕާއި ކުރިއަރާފައިވާ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުން މިހާރު އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާ "ފެޓީގް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު، ވަރުބަލިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮޕަރޭޝަންސް ދާއިރާ އަށް ދިވާމާ ގޮންޖެހުންތައް މެނޭޖް ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް އުފަންވެ، އެ ދާއިރާ އިން ސަލާމަތްތެރި ކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޒަމީރުގެ ޚިތޯބުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ކަމުގައިވެސް މި ހިނގަނީ އޭވިއޭޝަން ޕައިނިޔަރިން ގައުމުތަކުން ދައްކާ މަގުތަކުންނެވެ. އަހަރުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއާ ފަންނީ ލަފާގެ މަތީންނެވެ." ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒަމީރު: ޕައިލެޓުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: މިހާރު.

ޒަމީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ގައުމުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތަފާތު ވިސްނުންތަކާއެކު ހައްލު ހިމެނޭ މޮޑެލްތައް ދަނީ ތައްޔާރު ކުރެވެމުންނެވެ. މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރަށް އަރުވާ ފަންނީ ލަފައާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ،" ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ގިރާ ކުރަން ޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރާނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ އުދުހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް "އޭވިއޭޝަން ރެކްރިއޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން" އެޕްރޫވަލް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާ އެކު ވެފައިވާ ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަމާ ގުޅޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓުތައް ހަދައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދިރާސާކުރި މި އެސެސްމަންޓުގެ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓަށް ރާއްޖެއިން ކޮމެންޓުކޮށް މިހާރު މިތިބީ ފައިނަލް ރިޕޯޓްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ،" ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.