ފުލުހުން ސިނަމާލޭ ފްލެޓްތައް ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ އަދި މާލެހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ފުލުހުން ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެ، އެ ތަންތަނުގައި ފާރަ އަށް ފުލުހުން ބައިތިއްބަން ފަށައިފި އެވެ.


ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތަކާ ހަވާލުވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ފުލުހުން ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ ފުލުހުންނެވެ. އައިޖީއެމްއެޗާއި މީރާ އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފަދަ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ވެސް އެ ފުލުހުންނެވެ.

މިހާރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އެ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ފުލުހުން ބަލަހައްޓާނީ، އިތުރު 46 ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ އެ ތަންތަނުގައި ހަރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ފުލުހުންތަކެއް އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވުމުން، ފްލެޓް ސަރަހައްދު އަމާންވެ، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ އިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ސިނަަމާލެ/ މާލެހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދަކީ އާއްމުކޮށް ކުށްކުރުން ގިނަ ސަރަހައްދެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ފްލެޓް ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑެވެ. ދާދި ފަހުން، 16 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލީ ވެސް ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ތެރެއަށް ވައްދާފައި ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތަކުގެ އިތުރުން މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އޮފީހެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި އެ އޮފީސް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނެންސް ކަންތައްތައް ކުރިން ބެލެހެއްޓީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ލިފްޓު ހަލާކުވުމާއި ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރު ސީލިންގުން ފެން ލީކުވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިން ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވެ އެވެ.

ސިނަމާލެ ފްލެޓުގެ ސީލިންގުން ފެން ލީކުވަނީ: އެތަންތަނުގެ މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އޮފީހެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި -- މިހާރު ފޮޓޯ

ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައި ހުރި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން، ދަތިވާ ކަންކަން ފަހިކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލެޓްތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާގެ ދަށުން ނެގީ، އެ ތަންތަނާ މެދު ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް، ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމަށް ފަހު އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފްލެޓްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެ، ހަލާކުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް ކައުންސިލުން އެ ތަންތަން ބަލަހައްޓާފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެކަމަކު މުއިއްޒުގެ ތުހުމަތުތައް ކައުންސިލުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ފްލެޓްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެތައް ފަހަރަކު މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން އެހީ އަށް އެދުނު ނަމަވެސް، އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބެ އެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކައުންސިލުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.