ޕީޕީއެމްގެ ރައްދު: އެމްޑީޕީގެ ހިޔާނާތް ބަލާނަންތޯ؟

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "ހިޔާނާތް ވެފައިވާ ފައިސާ" ހޯދަން ވައުދުވެ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސް ކުރުމުން ޕީޕީއެމުން އެކަމަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.


ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވަނީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ ކުރީގެ ގައުމީ މަސް ކުންފުނި އެފްޕީއައިޑީގެ ފައިސާ އެމްޑީޕީގެ ވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ހިމެނޭ ކަމަށް ނިހާން ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އެޕްޕީއައިޑީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިލްތަކަށްވީ ކިހިނެއްތޯ ނިހާން ވަނީ މާރިޔާ އާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ އާ ސުވާލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ކުރައްވަން ނިހާން ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 400 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެފްޕީއައިޑީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ 1990 ވަނަ އަހަރު މައުމޫންގެ ދައުރުގައި ފެންމަތިވި މައްސަލަ އެކެވެ. އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތުވެފައި ވަނީ މާރިޔާގެ އޭރުގެ ފިރިކަލުން އަބްދުއްސައްތާރު އަލީ (ސަޓޯ) އާއި ރައީސް މައުމޫންގެ ޅިޔަނު އިލްޔާސް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި 1.57 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވީނުވީއެއް ނޭންގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ މައްސަލަ ބަލާނަންތޯ ވެސް ނިހާން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް މައި އެއާޕޯޓް ދިނުމުން އެ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދެއްކި 105 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 27 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވީގޮތެއް ނޭންގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

"އެމަނިކުފާނު [އިބޫ] ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވަން އެބަޖެހޭ ޖީއެމްއާރުން ދައުލަތަށް ދެއްކި 105 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ވަދެފައިއޮތީ 78 މިލިއަން ޑޮލަރު. ބާކީވި 27 މިލިއަން ޑޮލަރު ވީ ކޮންތާކުތޯ، އެ ފައިސާ ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުން ކުރައްވަނީތޯ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްމެން ފޮރުވައިގެން އުޅެނީތޯ މިއީ އަހަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް-- ފޮޓޯ: މިހާރު

މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ފައިސާތަކުގެ ތެރޭގައި އެފްޕީއައިޑީގެ ހިޔާނާތާއި އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހިޔާނާތުގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮމިޝަނުން އެބަ ބަލަމުން ގެންދޭ [އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި] މިނިސްޓްރީތަކުން ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުގައި ގެއްލިފައި ހުރި ފައިސާގެ މައްސަލަ،" ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ 80 މިލިއަން ޑޮޮލަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ޝަރީއަތް ކުރެވި ކުށްވެރިވީ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދެމުން އަންނަނީ ވެސް މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތައް ހޯދަން މުޅި ދައުލަތުން ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ހަވާލާދީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނާ މި ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ އަތުގައި ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅުގައި ގުނި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވާއިރު އެ ފައިސާ ނެގީ ކޮން ބެންކަކުން ކިހިނެއްކަން ސާފު ކޮށްދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ހިޔާނާތްތައް ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ނެރެފައިވަނީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ވެސް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކޮށް ބޮޑު ހަރަދުކޮށްގެން އޭރު ހިންގި ތަހުގީގުން ދައުވާކޮށްލާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ވައްކަމާއި ފަސާދާގެ ވާހަކަ އެމްޑީޕީން ދެއްކުމަކީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޖަހާ މަޅިއެއް ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ވާދަކުރައްވައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވެސް ކަން ކުރީ އެގޮތަށް ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން މިހާރު އެއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ތަކުރާރު ކުރަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭރު ދެއްކި ކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަ ދައްކައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ސިކުނޑި ތަގައްޔަރުކޮށް ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހަމަ އެ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކެއް އަނެއްކާ ފެންމަތިކޮށްގެން ދައްކަން ފެއްޓުމަކީ ހަމަ އެމްޑީޕީން ކުރިންސުރެ ކުޅެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ސިޔާސީ ކުޅިތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިއެއް."

ވެރިކަން ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ބޮޑެތި ދޮގުތައް ފަތުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ނިހާން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.